Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2015

numerusclausus
8759 3a2a 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarkaynic arkaynic
numerusclausus
1415 05ab
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarkaynic arkaynic
numerusclausus
2002 06b3
numerusclausus
7877 5830 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
numerusclausus
5965 1263 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
5995 8f41 500
Reposted fromohnina ohnina viasilentj silentj
numerusclausus
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilentj silentj
numerusclausus
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasilentj silentj
numerusclausus
8953 6dd9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilentj silentj
numerusclausus
1975 487b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilentj silentj
numerusclausus
3907 81ae
Reposted fromcalifornia-love california-love viasilentj silentj
numerusclausus
2185 dbe4
Reposted fromcalifornia-love california-love
numerusclausus
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. 
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viaretro-girl retro-girl
numerusclausus
3211 5492
numerusclausus
4382 2c64
numerusclausus
4573 3abf 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaretro-girl retro-girl
numerusclausus
0496 d71d
Reposted fromafterxtime afterxtime viaretro-girl retro-girl
numerusclausus
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaretro-girl retro-girl
numerusclausus
5584 9a4e 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretro-girl retro-girl
numerusclausus
4737 a1bb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl